Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình

Quy mô: 200 giường.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Ninh Bình.