Tên dự án: Phòng khám 400

Quy mô: 12 tầng.
Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. KTS. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: Thanh Hóa.