Tên dự án: Bệnh viện Đa Khoa Huỳnh Trung Dũng

Quy mô: 5 tầng

Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.

Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.

Địa điểm: An Giang