Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vạn An

Quy mô: 200 giường

Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.

Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.

Địa điểm: KonTum