Bệnh viện Manta
Diện tích xây dựng: 24.100 m2
Năm hoàn thành: 2018
Địa chỉ: Ecuador