Bệnh viện Nhi đồng Nelson Mandela.
Địa điểm: Nam Châu Phi.
Hiện đã hoàn thành vào năm 2016.
Quy mô 200 giường và có khả năng nâng cấp lên 300 giường.