Tên đồ án: Bệnh viện Phụ sản Quốc Tế KAMPOT

Chủ trì thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: KamPot Cambodia.
Hiện trạng: Công trình đang thiết kế cơ sở.