Bệnh viện Sản Phụ khoa 400
  • Quy mô: 12 tầng.
  • Địa điểm: Thanh Hóa.
  • Thiết kế: Ths. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự Cát Mộc.
  • H: 1900 75 75 76
  • P:  090 91 97 688
  • E: info@cmg.vn