Tên dự án: Phòng khám VMED

Quy mô: 5 tầng.
Chủ trì thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền.
Thiết kế: ThS. Kts. Phạm Thanh Truyền và các cộng sự.
Địa điểm: 350A, Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.